BAZA WIEDZY

Nasze strony

Profile kontenerowe

Na przestrzeni ostatnich 10 lat produkcja ram kontenerowych bardzo się zmieniła. W przeszłości były spawane głównie z profili hutniczych zamkniętych. Jest to rozwiązanie proste i sprawdzone jednak dające spore ograniczenia w kolejnych etapach produkcji całego kontenera. Przede wszystkim profile są dostępne w długościach handlowych ustalanych przez huty, mają ograniczone wymiary w przekroju poprzecznym, brak możliwości zabezpieczenia ich od strony wewnętrznej, co przyspiesza korozję, oraz mają dużą masę, co bezpośrednio przekłada się na koszt całego kontenera. Czytaj więcej…

Obciążenie śniegiem.

Obciążenie śniegiem dachu – zasady wyznaczania, które możemy wykorzystać w obliczeniach konstrukcji budynków i obiektów inżynierskich określa PN-EN 1991-1-3:2005. Wg tej normy wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu jest iloczynem wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu i odpowiednich współczynników. Dlatego współczynniki te są tak dobrane, aby prawdopodobieństwo wystąpienia obliczonego obciążenia śniegiem dachu nie przekraczało prawdopodobieństwa wystąpienia wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu. Czytaj więcej…

Schemat statyczny

Z pewnością projektowanie każdej konstrukcji należy zacząć od budowy jej schematu statycznego. Bezsprzecznie jest on fizycznym modelem rzeczywistej konstrukcji. Niewątpliwie model ten umożliwia prawidłowe (jak najbardziej odzwierciedlające rzeczywistość) wyznaczenie sił wewnętrznych w elementach konstrukcji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przyjęcie schematu statycznego uwzględniającego kluczowe z punktu widzenia konstrukcji parametry (charakterystyki materiałowe i geometryczne, obciążenia). Niewątpliwie błąd na tym etapie projektowania będzie skutkował błędami na wszystkich kolejnych etapach obliczeń (wyznaczeniu sił wewnętrznych, wymiarowaniu elementów). Czytaj więcej…

Obciążenie wiatrem

Norma PN-EN 1991-1-4 podaje zasady wyznaczania wartości oddziaływania wiatru do stosowania w obliczeniach konstrukcji budynków i budowli. Niewątpliwie zasady te dotyczą całej konstrukcji lub jej części, elementów mocowanych do konstrukcji, np. jej części składowych, elementów ścian osłonowych i ich łączników, barier ochronnych i ekranów akustycznych. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć tematykę obciążenia wiatrem w odniesieniu do dachów, a w szczególności skupiając się na tym, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na wielkość obciążenia wiatrem. Zgodnie z Eurokodem „wiatrowym” obciążenie wiatrem konstrukcji i elementów konstrukcyjnych należy wyznaczać, biorąc pod uwagę zarówno ciśnienie zewnętrzne, jak i wewnętrzne wywierane przez wiatr. Czytaj więcej…